موضوعات مورد بحث
همایش تکامل بستری خواهد بود برای بحث و تبادل نظر درباره‌ی بنیان های علمی و فلسفی و پیامدهای اجتماعی یکی از عظیم ترین و جنجالی ترین نظریه های علمی.
فلسفه و تکامل
نظریه‌ی تکامل از همان ابتدا بحث های فلسفی فراوانی را در پی داشته است.
سازوکارهای تکامل
ما به بحث و تبادل نظر در باب سازوکارهایی می پردازیم که به تکامل، توان تبیین شگرفی می دهند.
دیدی تاریخی به تکامل
تاریخ نظریه ی تکامل ما را به درکی ژرف تر و روشن تر از جایگاه این نظریه در تاریخ علم می رساند.
میزگرد
میزگردی با حضور صاحب نظران و مشارکت حضار برای پرسش و پاسخ درباب جنبه های مختلف نظریه ی تکامل.
برنامه سخنرانی های همایش
دکتر الهه الهی
دکتر الهه الهی
لامارکیسم
دکتر رضا ندرلو
دکتر رضا ندرلو
فلسفه‌ی تکامل
دکتر شاهرخ صفریان
دکتر شاهرخ صفریان
پیدایش و تکامل سلول ها
دکتر مهدی صادقی
دکتر مهدی صادقی
استراتژی های پایدار تکاملی
دکتر حسن میانداری
دکتر حسن میانداری
از خودگذشتگی تکاملی از دیدگاه فلسفی
دکتر عطا کالیراد
دکتر عطا کالیراد
خاستگاه گونه ها
دکتر هادی صمدی
دکتر هادی صمدی
نگاهی فلسفی به معادله‌ی پرایس
دکتر امیرمحمد گمینی
دکتر امیرمحمد گمینی
نخستین رویارویی ها با نظریه تکامل داروین در سرزمین های اسلامی
 عرفان خسروی
عرفان خسروی
ورود نظریه‌ی تکامل به ایران
میزگرد اول
میزگرد اول
سطوح انتخاب طبیعی
میزگرد دوم
میزگرد دوم
کژفهمی های شایع در باب داروینیسم نوین

دوبژانسکی

"هیچ چیز در زیست شناسی معنا ندارد مگر در سایه ی تکامل."

دریافت برنامه همایش
دریافت
هزینه های ما
ویژه دانشجویان
2 /روز
  • ویژه دانشجویان
  • مهلت ثبت نام تا 25 اردیبهشت
ویژه اساتید
2 /روز
  • ویژه اساتید و هیئت علمی
  • مهلت ثبت نام 25 اردیبهشت
عمومی
2 /روز
  • ویژه عموم افراد
  • مهلت ثبت نام 25 اردیبهشت